Guldbæk Borgerforening - Vedtægter

Guldbæk borgerforening, Stiftet august 1976.

§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn er Guldbæk Borgerforening.

Stk. 2. Foreningen tegnes af bestyrelsens Formand og Kasserer.

 

§ 2.

Foreningens formål er at medvirke til, at fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne i Guldbæk Landsby og omegn. Dette gøres ved at være kontaktled til relevante myndigheder deriblandt byråd og landsbyråd. Borgerforeningen skal også medvirke til, at lave sociale arrangementer og aktiviteter, forskønnelse og vedligeholdelse af fælles jord, information og kommunikation, samt synliggørelse for omverdenen, til glæde for borgerne.

 

§ 3.

Som medlem kan optages enhver borger bosat i Guldbæk Landsby og omegn. Medlemsskabet dækker en husstand. Hvert medlemskab har to stemmer til generalforsamlingen. Såfremt området fraflyttes kan medlemsskabet fortsættes som passivt medlemskab, med mulighed for at deltage i arrangementer, men uden stemmeret. Samme kontingent for begge medlemsskaber.

 

§ 4.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsens 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, for tre år af gangen, således der hvert år er henholdsvis 2, 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.Suppleanterne er valgt for et år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med: Formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastlægger selv en forretningsorden. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig med de valgte suppleanter.

Stk. 3. Valg afgøres ved simpel majoritet, og skal foregå skriftligt, hvis et fremmødt medlem ønskerdet. Først vælges de ordinære medlemmer til bestyrelsen, derefter vælges suppleanter.

 

§ 5.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det følgende år, og betales forud inden 1. august.

 

§ 6.

Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

 

§ 7.

Foreningen kan efter en beslutning på generalforsamlingen, tilslutte sig andre organisationer eller sammenslutninger, hvis det anses for nødvendigt for foreningens arbejde jvf. § 2.

 

§ 8.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af maj måned. Der indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker på hjemmesiden www.guldbaek.landsby-rebild.dk , andre elektroniske og sociale medier samt i infostanderen på Guldbækvej.Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Gennemgang af regnskab til godkendelse.
  5. Kontingentfastsættelse.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, jf. § 4.
  7. Valg af revisor, samt valg af revisorsuppleant
  8. Indkomne forslag. 
  9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne, såfremt mindst en ¼ af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og afholdelse af denne, sker efter samme regler som for den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 9.

Til vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er repræsenteret, men i øvrigt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, kan bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer. I tilfælde af opløsning afgør generalforsamlingen, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling august 1976, og senest ændret 19. maj 2014.