Generalforsamling - Guldbæk Borgerforening

27. maj 2020 - 19:00

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til generalforsamling i Guldbæk Borgerforening.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Gennemgang af årets regnskab til godkendelse
  5. Kontingent fastsættelse
  6. Forslag til ændring i vedtægterne § 6 regnskabsår – ønskes ændret fra nuværende 1. april – 31. marts til 1. januar til 31. december
  7. Valg til bestyrelsen. Der er i år to bestyrelsesmedlemmer på valg, Susanne Fredsgaard og Anders Kvist. De to suppleantposter er ligeledes på valg.
  8. Valg af revisor
  9. Indkomne forslag
  10. Evt.

Nærmere information om sted følger snarest.