GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 16. MAJ 2017 KL. 19 PÅ GULDBÆK FRISKOLE

28. april 2017

GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 16. MAJ 2017 KL. 19 PÅ GULDBÆK FRISKOLE

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til generalforsamling i Guldbæk Borgerforening. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Gennemgang af regnskab til godkendelse

5. Kontingent fastsættelse

6. Valg til bestyrelse.

Der skal i år vælges to bestyrelsesmedlemmer, da Bent Øberg og Birgit Christensen er på valg og ikke ønsker genvalg. Begge suppleantposter er ligeledes på valg.

7. Valg af revisor

8. Valg af byfestudvalg

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil Borgerforeningen være vært ved et lille traktement. Tilmelding til traktement skal ske til Lotte Thorsted på tlf. 51 92 16 41 eller mail lottethorsted@gmail.com senest 10/5-17